Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

Η εταιρεία Vistoweb Ε.Ε. με κύρια δραστηριότητα παροχή υπηρεσιών internet και ΑΦΜ 801286009 η οποία εδρεύει στην οδό Ελ. Βενιζέλου 235, Τ.Κ. 17563, Π. Φάληρο (που στο εξής θα καλείται «VISTOWEB»), δημιούργησε το δικτυακό τόπο vistoweb.com και προσφέρει τις υπηρεσίες της, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της Vistoweb μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Α. Ορισμοί

Με τον όρο “στοιχεία” εννοούνται όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα. Αναφέρεται ενδεικτικά κάθε πίνακας, κείμενο, φωτογραφία, πληροφορία, διάγραμμα, αναφορά, ανάλυση, καθώς και ό,τι άλλο περιέχεται στην ιστοσελίδα.

Με τον όρο “χρήστης” εννοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Με τον όρο “χρήση” εννοείται η κάθε μορφής παρέμβαση, και ακόμη η απλή πρόσβαση, η μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.

Με τον όρο “πελάτης” εννοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση, που συμβάλλεται με τη Vistoweb για την παροχή υπηρεσιών και την πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο της Vistoweb μόνο για επαγγελματική χρήση και το οποίο τιμολογείται από την Vistoweb.

Με τον όρο “δίκτυο της Vistoweb” εννοείται ο δικτυακός τόπος vistoweb.com καθώς και οι δικτυακοί τόποι vistoweb.com, vistoweb.net, vistoweb.org, vistoweb.biz, vistoweb.info και vistoweb.eu καθώς και όλες οι υπηρεσίες που συνδέονται με αυτούς.

Β. Γενικοί Όροι Χρήσης

1. Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Vistoweb επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, υποδειγμάτων εγγράφων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στο δικτυακό τόπο https://vistoweb.com/ ή στο δίκτυο της Vistoweb προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οιονδήποτε τρόπο και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Vistoweb, ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Η Vistoweb απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή στο δίκτυο της Vistoweb, πλην της απλής και απευθείας ανάγνωσης προς ενημέρωση για αποκλειστικά προσωπικούς σκοπούς από τον κάθε επισκέπτη αυτού. Περαιτέρω, η Vistoweb επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε νόμιμου και συμβατικού δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

2. H Vistoweb δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη για τη μη έγκαιρη ανανέωση των πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο https://vistoweb.com/ ή στο δίκτυο της Vistoweb ούτε για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα ή την χρήση άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους τυχόν παραπέμπει. Επιπροσθέτως, η Vistoweb ουδεμία ευθύνη έχει έναντι των επισκεπτών του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή στο δίκτυο της Vistoweb σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πρόσωπα που τυχόν διαφημίζονται ή αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα μέσω αυτού.

3. Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Vistoweb ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η Vistoweb δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

4. Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η Vistoweb δεν δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

5. Οι πληροφορίες, τα υποδείγματα συμβάσεων κλπ. που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο https://vistoweb.com/ ή στο δίκτυο της Vistoweb δεν δύνανται να υποκαταστήσουν ή υπερισχύσουν των έγγραφων συμφωνιών μεταξύ της Vistoweb και των πελατών της ή της υποχρέωσης των πελατών της Vistoweb να απευθύνονται απευθείας σε αυτή προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση ή να προβαίνουν σε τυχόν έγγραφες κοινοποιήσεις σύμφωνα με τους όρους παροχής υπηρεσιών ή το νόμο σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους αφορούν.

6. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται μέσω του στο δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δικτύου της Vistoweb, δύναται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται από καιρούν εις καιρόν από την Vistoweb, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση η υπογραφή ή/και αποστολή των εν λόγω υποδειγμάτων συμβάσεων από υποψηφίους πελάτες προς την Vistoweb δεν ισοδυναμεί με υποχρέωση αποδοχής αυτών από την τελευταία. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων/εκδήλωσης ενδιαφέροντος πληρώσεως θέσεων εργασίας της Vistoweb, για τα οποία η τελευταία δεν δεσμεύεται ούτε υπόσχεται σε καμία περίπτωση να αποδεχτεί άμεσα ή στο μέλλον.

7. Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δικτύου της Vistoweb απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτόν ή να υποκινούν ή προτείνουν σε τρίτους την υπογραφή τους με σκοπό τη διεκδίκηση οιουδήποτε είδους ανταλλάγματος από την Vistoweb, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με την τελευταία.

8. Η Vistoweb δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

9. Η Vistoweb προστατεύει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δικτύου της Vistoweb που τυχόν υποβάλλονται προς την Vistoweb μέσω αυτού. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκέπτες του εν λόγω δικτυακού τόπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην Vistoweb.

10. Οι επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς την Vistoweb χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

11. Η Vistoweb δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόπτει, προσωρινά ή οριστικά, την πρόσβαση ή τη λειτουργία του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δίκτυο της Vistoweb, καθώς και να μεταβάλει με οποιοδήποτε τρόπο το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

12. H Vistoweb δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αδιάκοπη και χωρίς οιουδήποτε είδους σφάλματα λειτουργία του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δίκτυο της Vistoweb και των οιωνδήποτε προγραμμάτων, εικόνων, αρχείων, εγγράφων, σχετικών γραφικών κλπ., στα οποία τυχόν επιτρέπει την πρόσβαση στους επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου. Η Vistoweb δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών.

13. Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δικτύου της Vistoweb προϋποθέτουν την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και την ιδιότητα του πελάτη της Vistoweb, ο χρήσης αυτών ή/και πελάτης της Vistoweb ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήσης αυτών από τον ίδιο ή τρίτους.

14. Απαγορεύεται κάθε παράνομη ή αντισυνταγματική χρήση του δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δικτύου της Vistoweb, καθώς και κάθε χρήση αντίθετη προς τους παρόντες όρους, στους οποίους λογίζεται ότι προσχωρούν ανεπιφύλακτα οι επισκέπτες αυτού, ή κάθε ενέργεια και παράλειψη που καθιστά ή δύναται να καταστήσει δυσχερή ή αδύνατη την ορθή και ομαλή λειτουργία του εν λόγω δικτυακού τόπου.

15. Διευκρινίζεται ρητά ότι η Vistoweb δεν φέρει ευθύνη για αδυναμία παροχής, καθυστέρηση παροχής, ή μειωμένη ποιότητα των Υπηρεσιών η οποία οφείλεται σε μη σύμπραξη ή σε προγενέστερη μη εκπλήρωση κάποιας υποχρέωσης του Πελάτη, καθώς και για προβλήματα που οφείλονται στη χρήση του αναγκαστικά χρησιμοποιούμενου ή / και διασυνδεόμενου με αυτό της Vistoweb τοπικού δικτύου τρίτων, του αναγκαστικά χρησιμοποιούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Πελάτη ή τρίτων, καθώς και σε προβλήματα οφειλόμενα σε ανωτέρα βία.

Γ. Εγγύηση Μεταφοράς Υπηρεσιών

Η Vistoweb σε περίπτωση παύσης των εργασιών της, αλλαγής δραστηριότητας ή αδυναμίας παροχής των συμφωνηθέντων υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο πριν τη λήξη των Υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στο τιμολόγιο οφείλει:

α) να ενημερώσει εγγράφως τον Πελάτη εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης.

β) να προτείνει στον Πελάτη να αναλάβει με δικά της έξοδα τη μεταφορά όλων των αρχείων και των βάσεων δεδομένων που βρίσκονται στους διακομιστές της καθώς και τη ρύθμιση των συμφωνηθέντων στην Σύμβαση υπηρεσιών σε τρίτη εταιρία που θα μεριμνήσει για την αδιάλειπτη λειτουργία τους τουλάχιστον έως και τη λήξη των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης συναινέσει στην εν λόγω μεταφορά, η Vistoweb οφείλει να αναλάβει με δικά της έξοδα και δικές της ενέργειες στην αμέσως ως άνω μεταφορά.

Δ. Όροι Πελατών

1. Ο χρήστης/πελάτης για τον οποίο η Vistoweb έχει εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για μία ή περισσότερες υπηρεσίες αποδέχεται με την έκδοση του τιμολογίου αυτομάτως όλους τους παρακάτω όρους.

2. Η Vistoweb διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τον πελάτη.

3. Ο χρήστης/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Vistoweb διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ή και των υπηρεσιών της στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων.

4. Το περιεχόμενο των σελίδων που θα αποθηκεύει στους server της Vistoweb και θα μεταδίδει ο Πελάτης δεν θα είναι αντίθετο με το Νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο υπογράφων την παρούσα αίτηση είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου και δια το περιεχόμενο των σελίδων. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει διακοπή της καταχώρησης χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων.

5. Η Vistoweb δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και για την σωστή διεκπεραίωση των πωλήσεων και παραγγελιών των χρηστών μέσω του δικτύου.

6. Η Vistoweb δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της.

7. Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες της Vistoweb γίνονται βάσει του εκάστοτε τιμολογίου και το οποίο μπορεί να τροποποιείται άπαξ του έτους.

8. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία των στοιχείων που αποθηκεύει στο δίκτυο της Vistoweb και οφείλει να κρατάει αντίγραφα ασφαλείας όλων των στοιχείων του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που τοποθετεί ή μεταδίδει μέσω των υπηρεσιώντου δικτυακού τόπου https://vistoweb.com/ ή του δικτύου της Vistoweb.

9. Η διακοπή των υπηρεσιών γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση προς την Vistoweb 30 ημέρες πριν και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων.

10. Η Vistoweb δικαιούται να διακόψει την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη:

 • Όταν καθυστερείται η εξόφληση των τιμολογίων
 • Όταν για οποιοδήποτε λόγο το web site του πελάτη προκαλεί δυσλειτουργία των web server
 • Όταν ο πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα.

11. Ο Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με με τον Νόμο 1599/86 ότι:

 • Τα στοιχεία που δηλώνει στη Vistoweb είναι αληθή και ακριβή
 • Δεν παραβιάζει εν γνώσει του δικαιώματα τρίτων
 • Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

12. Εάν ο Χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω ΕΛΤΑ, είναι απαραίτητο να εξοφλήσει την παραγγελία του εντός 3 ημερών, αποστέλλοντας με fax στο 2109844902 το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

13. Η διάρκεια υπηρεσιών ορίζεται, ότι είναι ενός [1] έτους, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο σχετικό τιμολόγιο η οποία παρατείνεται αυτομάτως ίδιο διάστημα κάθε φορά μετά από το πέρας της διάρκειας ισχύος της, εφόσον δεν καταγγελθεί ένα μήνα πριν από τη λήξη της από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

14. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της Vistoweb για τη μετάδοση, προώθηση ή μεταφορά όταν το περιεχόμενο είναι:

 • Παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, αγενές ή προκαλεί για οποιοδήποτε λόγο τη δυσαρέσκεια άλλων επισκεπτών.
 • Παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου άλλου.
 • Παραβιάζει κάποιο νόμο, όρο ή συμφωνητικό.
 • Προωθεί multi-level marketing δραστηριότητες.
 • Προωθεί ναρκωτικά, πορνογραφία, ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή εταιρία που είναι παράνομη στην Ελλάδα.
 • Προωθεί το spamming ή κάποιο άλλο ανεπίτρεπτο τρόπο διαφήμισης δίχως την άδεια της Vistoweb.
 • Περιέχει ιούς ή άλλο κώδικα, αρχεία, ή προγράμματα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία κάποιου software, hardware, ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Η επίσκεψη στο vistoweb.com ή στο δίκτυο της Vistoweb και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετικής με τη Vistoweb αποτελεί για τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

Σχετικά Άρθρα

close up businessman pressing his finger screen digital tablet

Microsoft Office 365

Το Office 365 σάς προσφέρει πρόσβαση σχεδόν από οπουδήποτε στα εργαλεία του Microsoft Office που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε, καθώς και σε προηγμένες υπηρεσίες IT με εύκολη διαχείριση. Ολόκληρο το γραφείο σας στο cloud.

minimal internet search symbol blue background 3d rendering

Domain Names .GR

Τα domain .GR είναι η νούμερο ένα επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα. Σήμερα σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν το δικό τους domain με κατάληξη .GR για την προβολή του ονόματος τους των προϊόντων ή και των υπηρεσιών τους. Κατοχυρώστε λοιπόν σήμερα το όνομα σας με κατάληξη .gr πριν από τους ανταγωνιστές σας.

social media 1989152 1920

Οδηγίες Χρήσης Subdomain

Δημιουργία Subdomains Για να δημιουργήσετε ένα subdomain, πατήστε στο “Subdomains” στην κεντρική σελίδα του DirectAdmin. Για να δημιουργήσετε το subdomain, πατήστε το κουμπί “Create”. Επίσης